Návštěvní řád

Všechny platby v areálu festivalu probíhají hotově.

V areálu je dostupný bankomat (cash-back systém)

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.

Osobám mladším 15 let je vstup povolen zdarma po doložení věku kartičkou ZP a pouze v doprovodu dospělé osoby.

Do areálu není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje (ani ve vratných kelímcích), jídlo, pet láhve, skleněné lahve, skleněné nádoby, plechovky, sedátka, židličky (včetně skládacích), různé podložky včetně polystyrenových či dřevěných "kostek", zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky, deštníky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!

Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno!

Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!

Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

Vstupenka = páska na ruku, se kterou bude možný volný pohyb i mimo areál a bude sloužit jako vrácenka do areálu. V případě ztráty pásky již nebude vstup do areálu umožněn. V případě, že se v areálu festivalu nachází osoba bez pásky na ruce, bude dotyčná osoba z areálu vyvedena! Je nutné mít toto označení na ruce po celou dobu konání festivalu!

Do festivalového areálu je zakázáno vodit psy či jiná zvířata.

Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!

Přísný zákaz vstupu na pódium a do prostor v zákulisí.

Stanování je povoleno jen ve vyhrazeném a označeném prostoru. Pořadatelé neručí za odložené věci v prostorách veřejných tábořišť.

Parkování je možno na vyhrazených místech a přilehlých komunikacích při respektování dopravního značení a předpisů.

K vykonávání hygienických potřeb využijte k tomuto účelu určených zařízení.

Házení kelímků s tekutým obsahem mezi návštěvníky nebo na pódium bude bráno jako hrubé porušení festivalových pravidel a člověk při takovém skutku chycený bude vykázán z festivalu bez možnosti návratu, stejně jako u dalších prohřešků proti festivalovému řádu.

Zákaz distribuce a umisťování v prostoru festivalu jakékoliv propagační a reklamní materiály bez písemného povolení pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo udělovat pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezpečného a hladkého průběhu festivalu, měnit v případě nutnosti s okamžitou platností uvedené podmínky, měnit program a jeho obsah vč. účinkujících v případě nenadálých událostí jako jsou povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.

Předprodej vstupenek zajišťují třetí strany (SMSticket) a řídí se jejich obchodními podmínkami, uhrazené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje.

Pořadatel může nařídit evakuaci areálu v případě podezření na ohrožení zdraví účastníků nebo majetku pořadatele jako jsou například přírodní katastrofa, teroristický útok a to bez jakékoliv náhrady škody nebo ušlého zisku účastníka festivalu.

Aktuality

Partneři

Generální partner

Logo_santovka_trns

Hlavní partneři

 Logo

Partneři

 Obrazek-29-01-2024-v22-15

Mediální partneři